Regulamin

 

Regulamin Demokratycznej Szkoły Językowej The Lemon Tree

obowiązujący od 25/05/2018

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i reguluje kwestie dotyczące korzystania z serwisu szkoły znajdującego się na stronach: www.tlt.com.p oraz www.thelemontree.pl

 

 1. Właścicielem Demokratycznej Szkoły Językowej The Lemon Tree, o której informacje dostępne są  pod adresem thelemontree.pl oraz www.tlt.com.pl jest Dariusz Napora  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora, z siedzibą w Warszawie 01-914 ul. Dantego 5/67,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 

 1. Klient może kontaktować się z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@tlt.com.pl stelefonicznie dzwoniąc na numer: +48509019967 w godz.

 

13.00 – 17.00 w dni robocze oraz pisemnie na adres: ul. Dantego 5/67, 01-914 Warszawa

 

 1. Właściciel Demokratycznej Szkoły Językowej The Lemon Tree świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

2. Definicje

 

Właściciel szkoły językowej, Usługodawca– Właściciel Demokratycznej Szkoły Językowej, o którym mowa w ust. 2 powyżej;

Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)

Demokratyczna Szkoła Językowa The Lemon Tree (dalej szkoła)– firma Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora.

Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Profil Klienta – teczka osobowa klienta, w której przechowywane są informacje umożliwiające zrealizowanie zamówienia: imię i nazwisko, nr telefonu, email, adres, nr pesel, umowa klient-szkoła, regulamin szkoły, analiza potrzeb klienta – powierzone dobrowolnie szkole językowej wyłącznie w celach realizacji zamówionych usług. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na powierzenie danych, co będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem profilu klienta i zaprzestanie wykonywania usługi.

Uczestnik – osoba uczęszczająca na szkolenie wykupione przez Klienta.

 

3. Oferta Demokratycznej Szkoły Językowej The Lemon Tree

 

 1. Oferta prezentowana na stronie szkoły nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
 2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia zamówienia Klienta przez szkołę, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez pracowników administracyjnych. Potwierdzenie ma formę umowy i jest zawierane osobiście między reprezentantem szkoły, a Klientem.
 3. Prezentowane ceny szkoleń są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają materiałów kursowych takich jak podręczniki, materiały audio, gadżety firmowe itp. Koszty wszelkich materiałów dodatkowych podawane są Klientowi po dokonaniu ich wyboru przez pracowników szkoły. Klient ma prawo odmówić zakupu materiałów dodatkowych za pośrednictwem szkoły i zorganizować je we własnym zakresie.
 4. Podane ceny nie zawierają podręczników.

4. Zamówienia szkoleń

 

Zapytania dotyczące szkoleń mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego  na stronie internetowej szkoły, poprzez e-mail lub telefonicznie. Finalizacja zamówienia ma formę umowy, którą Klient podpisuje ze szkołą osobiście.

W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia mailem lub poprzez formularz kontaktowy  treść umowy świadczenia usług szkoleniowych jest niezwłocznie potwierdzana przez szkołę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany dobrowolnie przez Klienta. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu umowy od szkoły Klient  prześle szkole/potwierdzi własnoręcznie w umowie  oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy wysłać odpowiedź  na wiadomość e-mail szkoły o treści np.: „Akceptuję warunki umowy” lub uzupełnić i odesłać podpisany dokument.

Termin realizacji szkolenia tzn rozpoczęcia zajęć i zakończenia cyklu lekcji językowych jest zgodny z zamówieniem Klienta. Informacje o terminach, intensywności kursu, długości zajęć zawarte są w umowie szkoły z Klientem.

Szkoła może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia szkolenia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w zamówieniu, zmiany grafiku szkolenia i innych jego elementów w celu zapewnienia satysfakcji z wybranego szkolenia.

 

5. Zasady organizacji szkoleń językowych

 

– Niniejszy punkt określa zasady i warunki trwające podczas szkoleń językowych The Lemon Tree. Wykupienie szkolenia i podpisanie umowy oznacza zapoznanie się z zasadami organizacji szkoleń i ich akceptację.

-The Lemon Tree wyznacza  osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych.

-Klientem może być każdy, kto:

 • zaakceptuje warunki oferty i regulaminu
 • akceptuje cele edukacyjne Demokratycznej Szkoły Językowej The Lemon Tree
 • dokona wpłaty za kurs w wyznaczonym w umowie terminie

-Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 2 do 8 osób. Dla mniejszych grup stosuje się ofertę indywidualną.

– Szkoła ma prawo zmienić ilość godzin kursu/cenę kursu w przypadku zmiany ilości osób w grupie. Zmiany nie powinny powodować zakłócenia procesu dydaktycznego i wpłynąć na osiągane wyniki nauczania.

-Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i native speakers posiadających odpowiednie kwalifikacje. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

– Klient ma prawo wybrać opcję kursu: standard bądź flex wyłącznie przed rozpoczęciem szkolenia. Opcje wiążą się z wariantami cenowymi przedstawionymi w cenniku na stronie internetowej oraz w biurach stacjonarnych.

– W systemie standard nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia, bez względu na czas trwania i powód nieobecności.

– W systemie flex Uczestnik zobowiązany jest pokryć minimum 50% wartości wykupionego kursu.

-W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę warunków, organizator może zaproponować przeniesienie do innej grupy na porównywalnym poziomie zaawansowania lub zwrot wpłaty, pomniejszonej o koszty wykorzystanych zajęć.

-Uczestnik może dołączyć do istniejącej grupy, jeżeli nie naruszy to zasad niniejszego regulaminu. W tej sytuacji cena kursu zostanie pomniejszona o koszt zajęć niewykorzystanych.

-Rozpoczęcie kursu może nastąpić w dowolnym terminie ustalonym przez szkołę oraz Klienta/Uczestnika.

-Termin zajęć uzgadniany jest z lektorem prowadzącym i Uczestnikami/Klientami w możliwie najdogodniejszym dla wszystkich czasie.

-W uzasadnionych przypadkach lektor może odwołać zajęcia, uzgadniając z uczestnikami termin ich odrobienia lub zapewniając zastępstwo. Zajęcia grupowe i indywidualne szkoła odwołuje do godziny 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Zajęcia odwołane po w/w terminie przez szkołę są podstawą do rekompensaty w formie jednych dodatkowych i nieodpłatnych zajęć. Zajęcia grupowe traktujemy jako odwołane ze strony Klienta/Uczestnika w momencie, gdy cała grupa potwierdzi chęć odwołania zajęć.

-Zajęcia odwołane przez Klienta/Uczestnika po godzinie 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia traktuje się jako płatne. Klient/Uczestnik zobowiązany jest odwoływać lekcje do godziny 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Lekcje odwołujemy telefonicznie na nr telefonu 512 909 019 lub 509 019 967. W przypadku braku połączenia należy wysłać informację sms z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika.

-Na wniosek Uczestnika organizator może wystawić potwierdzenie ukończenia kursu.

-Rodzice Uczestników niepełnoletnich mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez szkołę.

-Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników poza godzinami zajęć, stąd prosimy Rodziców o zapewnienie im odpowiedniej opieki.

-Szkoła nie może wykorzystywać wizerunku Klientów/Uczestników bez otrzymania zgody na takie działania.

-Uczestnik/Prawny opiekun lub rodzic uczestnika ma prawo do rozwiązania umowy ze szkołą. Okres wypowiedzenia wynosi 1 pełen okres rozliczeniowy i wymaga formy pisemnej. Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia wszystkich przeprowadzonych zajęć włącznie z okresem wypowiedzenia.

-W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag prosimy uprzejmie o kontakt z lektorem, biurem szkoły lub z dyrekcją: tel. +48 509 019 967 e-mail: info@tlt.com.pl

-Skargi i Wnioski należy składać w formie pisemnej w biurze szkoły lub przesyłać listownie na adres jednej z siedzib szkoły. Przesłane skargi/wnioski zostaną rozpatrzone w okresie do dwóch tygodni.

 

6. Płatności

 

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany cen kursów znajdujących się w ofercie szkoły i na stronie internetowej, wprowadzania nowych szkoleń do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen kursów, warunków promocji czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy sprzedaży. Zniżka wynikająca z rabatów rodzinnych dotyczy tylko 1, tańszego kursu i nie sumuje się z innymi promocjami.
 1. Za szkolenia można zapłacić w następujący sposób:

-płatność przelewem na konto 36 1140 2004 0000 3002 3944 4215 (mBank), Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora, ul. Dantego 5/67, 01-914 Warszawa (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika szkolenia). Termin zapłaty przelewem za zamówienie wynosi 7 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności Usługodawca będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku płatności w ww. terminie Usługodawca  może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

-płatność gotówką w siedzibach szkoły; ul. Kowieńska 12/21, Warszawa oraz Noakowskiego 6, 00-666 Warszawa  od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00.

 1. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, usługodawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie zrealizowane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.
 1. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, usługodawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania informacji z nr konta od klienta.

 

7. Wypowiedzenie umowy 

 

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług szkoleniowych.
 1. Właściciel szkoły może wypowiedzieć umowę jeśli

– Klient nie dotrzymuje terminów płatności wynikających z odrębnej umowy między stronami.

-Działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

– Otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

– Uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta zamiarze rozwiązania umowy

-Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

-Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

– Podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z utratą przez Klienta możliwości uczestniczenia w zamówionym szkoleniu.
 1. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i wysłania  dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

-wiadomością e-mail, na adres info@tlt.com.pl,

-w formie pisemnej, na adres ul. Dantego 5/67, 01-914 Warszawa.

Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

– szkolenia, które jest w trakcie i klient odbył jedną lub więcej lekcję zorganizowaną na podstawie umowy ze szkołą.

W przypadku woli klienta do rozwiązania umowy na szkolenie, które jest rozpoczęte, termin rozwiązania umowy strony ustalają na 14 dni od momentu otrzymania od klienta wniosku o rozwiązanie umowy. Do czasu rozwiązania umowy szkolenie jest opłacane przez klienta.

 

8. Reklamacje

 

 1. W przypadku wykupienia szkolenia niespełniającego oczekiwania Klienta należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą w celu uzgodnienia dalszego postępowania pod adresem: info@tlt.com.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 509 019 967.
 1. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

 

9. Dane osobowe

 

 1. W celu złożenia i realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych określonych w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację zamówienia
 2. Administratorem jest Dariusz Napora, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora, z siedzibą ul. Dantego 5/67, 01-914 Warszawa, NIP 1181631206. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: d.napora@tlt.com.pl
 3. Klient może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na Stronie, tzw. formularza kontaktowego lub osobiście w w siedzibach szkoły; ul. Kowieńska 12/21, Warszawa oraz Noakowskiego 6, Warszawa. .
 4. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji umowy na szkolenie językowe/obóz poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej opłatę za usługę.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy..
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych nieupoważnionym podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

  Administrator informuje niniejszym Klienta, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza kontaktowego zapisane zostają w bazie danych  zlokalizowanej na serwerze usługodawcy działającego pod adresem internetowym linuxpl.com i będącym w spółce z H88 S.A.  z siedzibą w Poznaniu , Franklina Roosevelta 22 , 60-829 Poznań NIP: 782-262-21-68, REGON: 364261632, KRS 0000612359.

  Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

  1. Administrator informuje niniejszym Klienta, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Akonto biuro księgowe z siedzibą Adampolska 3, 00-001 Warszawa, w celu dokonania sprawozdań finansowych firmy z każdego miesiąca
  • InFakt inFakt Sp. z o.o. 30-549 Kraków, ul. Kącik 4, NIP: 945-212-16-81, REGON: 120874766 oraz 30-549 Kraków, ul. Kącik 4
   NIP: 945-212-16-81, REGON: 120874766 inFakt Biuro Rachunkowe Sp. z o.o., 30-549 Kraków, ul. Kącik 4 NIP: 679-307-84-30, REGON: 122452673 w celu korzystania z systemu fakturowania, w ramach którego generowane i wysyłane są do Użytkowników faktury dokumentujące wykupione kursy językowe.
  • Pracownikom administracyjnym i lektorom firmy Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora w zakresie koniecznym dla realizacji zamówienia szkolenia językowego/obozu. Lista pracowników oraz umów powierzenia dostępna w siedzibie firmy.
  • Oktavawe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa udostępniającej szkole tzw Miejsce Przetwarzania danych (chmurę dyskową).

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Demokratyczna Szkoła The Lemon Tree dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.

 

 1. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Klient. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.

 

 1. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie szkoły stanowią własność szkoły i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Firmy.

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem karty w menu na stronie internetowej tlt.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 1. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Demokratycznej Szkoły Językowej The Lemon Tree. Zmiany nie dotyczą szkoleń przyjętych do realizacji przed tym terminem. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje stary regulamin-aktualny w chwili złożenia zamówienia. Klienci szkoły zostaną dodatkowo powiadomieni o wszelkich zmianach poprzez e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.